Van Transformator naar Zonnepark.Liander treft samen met aannemer Van Gelder de voorbereidingen voor de aanleg van een kabelverbinding van het transformatorstation aan Bingerden naar een toekomstig zonnepark aan de Meerkoetenweg in Lelystad.

Van transformatorstation naar zonnepark

De nieuwe kabelverbinding zorgt ervoor dat de opgewekte energie vanaf het zonnepark terug kan worden geleverd aan het bestaande elektriciteitsnet.  Het uitdenken van een route voor de kabels doet Liander niet alleen.  Samen met partijen zoals de gemeente Lelystad, de Provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, Rijkswaterstaat en stichting Flevolandschap heeft Liander een tracé op hoofdlijnen bepaald.

Vanaf het transformatorstation aan de Bingerden denken wij door de berm of groenstrook parallel aan de Bingerden in oostelijke richting te gaan. De Lage Vaart kruisen we dan door middel van een diepe boring. We vervolgen onze route verder door de Flevohout langs de A6 en Larserweg richting de Meerkoetenweg.

De komende tijd voeren we onderzoeken uit en werken we het ontwerp verder uit.

Onderzoek naar brisantgranaten

Om het ontwerp verder te kunnen uitwerken, willen we precies weten wat er al in de grond aanwezig is. Hiervoor zijn in overleg met de gemeente vanaf half juni enkele proefsleuven graven in de groenstrook. Het gebied waar wij moeten werken is namelijk verdacht op de aanwezigheid van onontplofte brisantgranaten.  In de tweede wereldoorlog vonden schietoefeningen plaats waarbij Duitse troepen vanuit Muiden munitie afvuurden naar bepaalde delen van het IJsselmeer. Een klein deel van de granaten kwam niet tot ontploffing en bleef achter in de grond. Dit is de plek waar later Lelystad werd gebouwd.

Bij het graafwerk zijn dus ook deskundigen aanwezig die met apparatuur vaststellen of er vrij gegraven kan worden. Mocht er zich onverhoopt toch nog niet-gesprongen explosieven in de grond bevinden, dan worden die in overleg met de Explosieven Opruimingsdienst en politie benaderd en elders tot ontploffing gebracht. Eventueel zal ook de rest van het tracé worden afgezocht met een speciaal detectievoertuig. Zo zijn we er zeker van dat de situatie voor de omgeving en onze mensen veilig is.

Bereikbaarheid en veiligheid

In de gesprekken die we met gemeente, de basisschool en de buitenschoolse opvang voerden, werd al snel duidelijk dat we in de uitvoering veel aandacht moeten hebben voor de bereikbaarheid en veiligheid.  Bingerden is een smalle straat, waar op bepaalde tijden veel autoverkeer is. De komende tijd werken we het ontwerp verder uit en ook de manier hoe we hinder zoveel mogelijk kunnen beperken. Hierover zullen we u op een later moment nog informeren.

De jeugd heeft de toekomst

Van het werk gaat u iets merken. We willen ook van de gelegenheid gebruik maken om kinderen bij de werkzaamheden te betrekken. Het is natuurlijk ook erg interessant wat er allemaal gebeurt. Samen met school en de BSO maken we een plan om er voor de kinderen iets leuks en leerzaams van te maken. Want de jeugd heeft de toekomst!
Laatste update: 05-10-2021
© Van Gelder